رو !!! مه !!! در یادداشتی نوشت:
وضعیت منطقه ودرست در همسایگی  ما چه در غرب و چه در شرق شرایط به گونه‌ای خطرناک و طراحی شده، در حال  بروز و ظهور است. در همین ماه مبارک و شاید با دهان روزه، افراد منحرفی  بنام !!! ، در حال د !!! شکم !!! ن مسلمان و سرب !!! نوزاد و مادر هستند و  انحرافی بالاتر از این می‌شود که این اعمال وحشیانه را به قصد قربت الهی  انجام داد؟!
یکی از اه !!! اصلی این نقشه‌های شوم، تهدید تمامیت ارضی و آرمان‌های !!! است. آتش از خانه‌های همسایگان به آسمان  می‌رود، وقت آن نرسیده ما اهالی این خانه دست از جدال‌های بیهوده برداریم.  در این شرایط انتقام‌کشی برای مقامی که از دست داده‌ایم یا دلمان می‌خواست  بدست بیاوریم و نشد و بر آشفتن از کوچک‌ترین انتقاد و یا حتی نظر اصلاحی،  چقدر !!! و حقیر به نظر می‌آید؟
به غلط نتیجه نگیریم که مملکت ما  بیمه !!! زمان(عج) است و هرگز آسیبی به آن نمی‌رسد. چه !!! ی چنین تضمینی  داده است؟ اگر ما به دست خود دسته دسته هیزم آز و امیال شخصی را بر آتش  اختلاف می‌ریزیم، چرا از !!! زمان و مقدسات، برای توجیه خطاهای خود،  هزینه‌ها نموده و ادعاهای بی‌اساس داریم؟ حفظ این نظام که به فرموده !!!   عزیز راحل(ره) از اهم واجبات است، تنها و تنها در سایه وحدت و همدلی خود ما به دست می‌آ‌ید ولاغیر. نمی‌توان باد کشت و انتظار داشت که طوفان درو  نکنیم. پس ضرورت هم‌ص !!! و وحدت در این شرایط از همه وقت محسوس‌تر است و  هر !!! به آن بی‌توجه باشد و برای تحقق آن قدمی که می‌تواند برندارد، ل !!!   در پیشگاه خداوند و مردم و تاریخ خیانت‌کار شناخته خواهد شد.
با تشکر از چیستای گرامی برای ارسال این مطلب