تو این !!! ا چرا وقتى لباس نو می !!! ن شادی نمیکنن؟؟
والا مابعد دو سال یه زیر شلوارى !!! یدم بابام هر نیم ساعت یه بار نگام میکنه داد میزنه!..
نُون و پنیر و خارک تمبون نو مبارک !!!
نُون و پنیر و شلغم تنبون نوت تو حلقم!!!
منم وسط بندرى می !!! م!!!!

http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/131.gif    http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/132.gif   http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/133.gif   http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/134.gif   http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/135.gif