اس ام اس شهادت !!! جعفر صادق – شهادت !!! جعفر صادق تسلیت باد – اس ام اس های شهادت !!! صادق ع – پیامک تسلیت شهادت !!! جعفر صادق علیه السلام
.
.
شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت.
.
.
.
!!! صادق(علیه السلام):
مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما.
.
.
الا ای لاله ی خوشبو، عزیز آل پیغمبر
که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پ !!! ر
شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم
دوصد لعنت به آن !!! باد که مسمومت نمود از زهر
.
.
.
جان عاشقان و شیفتگان تو، در آتشی از ماتم می‏سوزد و شراره‏اش دنیا را می‏سوزاند. هق‏هق گریه، رخصت تسلیت‏گویی نمی‏دهد و طاقت شانه‏ها را می‏گیرد.
.
.