ی:

"امروز، هم در بین اهل سنّت، هم در بین شیعه، دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند؛ همهی این دستها هم اگر جستجو کردید، میرسد به مراکز جاسوسی و اطّلاعاتی دشمنان  ؛ نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه فقط؛ دشمنان  ."

طرح مذهبی طراحی مذهبی گرافیک مذهبی

کیفیت اصلی