۶۱_ ( القابِض ) = گیرنده تنگ گیرنده وباز گیرنده.خداوندی که تمامی موجودات تحت تسلت واراده ی اوست ، -مداومت بر این ذکر موجب عظمت جسمی وروحی میگردد - عزراییل را قابض الارواح میگویند چون به امر خدا وند جانهارا میگیرد ( مَلَک اَلمُوت )