تصاویری که مشاهده می کنید تصاویرکمی از جاذبه گردشگری و تفریحی کورده می باشد که در دل کوه راهدار نهفته شده است.

جهت افزایش و تکمیل این تصاویر می توانید تصاویر خود را ارسال و برای نمایش گروه 2 اقدام نمایید.

با تشکر       

تصاویر گروه شماره 1