بنا به گفته اوید (شاعر رومی)، نارکیسوس یا نارسیس پسرکی بسیار زیبارو بود، تا جایی که هر !!! او را می دید برای همیشه مهرش را به جان می !!! ید و در آتش عشق او می سوخت. پدر نارسیس "سِفیسوس" خدای رودخانه بود و مادرش الهه رودخانه "لیریوپه" نام داشت که به هنگام به دنیا آمدنش طولانی بود عمر او را از "تیرِسیاس" (پیشگوی بزرگ تِبِسی) جویا شد و او جواب داد که: «این پسر عمر زیادی خواهد کرد به شرط اینکه هیچ گاه خودش را نشناسد.» این جواب نوعی معما بود که آن موقع !!! ی معنایش را درنیافت ...