- به رفتارهای نابهنجارشان توجه بیش از اندازه نشان ندهید و سخت گیری نکنید.

- این کودکان به شدت لجباز هستند، پس با زبان نرم و بدون ح !!! دستوری با آنها سخن بگویید.

- این کودکان به دلیل هوش کلامی بالا عاشق صحبت !!! هستند پس از آنها بخواهید که برایتان قصه تعریف کنند و اگر در سن دبستان هستند و خواندن و نوشتن را یاد گرفته اند از آنها بخواهید تا برایتان کتاب بخوانند.