داشتن خانواده، زیبایی، فرزند، ثروت، قدرت و شهرت هیچ کدام خوشبختی نمی آورد یعنی اگر شما با بهترین زن یا مرد دنیا ازدواج کنید و او را داشته باشید سه ماه بعد به همان ح !!! ی بر می گردید که او را نداشتید. اگر شما حداقلی از پول را دارید (چون نداشتن حداقل پول باعث درد و رنج است) و به یکباره درآمد شما ده برابر شود تاثیری در حال شما نخواهد داشت مگر اینکه از آن پول اضافی برای بهتر !!! خودتان استفاده کنید.

تا زمانی که برای داشتن حرکت می کنید مسئله ای حل نخواهد شد.

برای بودن و تغییر خودتان حرکت کنید، مهم این است که از درون، آن رضایت، لذت و خشنودی را حس کنید...

منبع: !!! فرهنگ هلاکوئی