- بیتی که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد ............ نامیده می شود.

2- کدام یک از !!! ات زیر « مصرّع » است؟

الف) ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟        خوبیّ قمر بهتر یا آن کـه قـمـر سـازد؟

ب) ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو         یا آن که بر آرد گل ، صد نرگس تر سازد؟

3- کدام یک از !!! ات زیر « ردیف » دارد؟

الف) دل مــن هـــمــی داد گفتی گوایی         کــه بــاشــد مـــرا روزی از تـو ج !!!

ب) ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود          وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

4- اصلی ترین عامل موسیقی « شعر» چیست؟

الف) تخیّل                       ب) وزن                 ج) عاطفه       د) زبان

5-با توجه به !!! ات زیر، به سوالات پاسخ دهید:

« وقـت اسـت که در بر آشنایی بزنیم          تا بـر گُل و سبزه تکیه جایی بزنیم

زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ         آ !!! کم از آن که دست و پایی بزنیم»

الف) کدام بیت « مصرّع» است؟                        ب) « حروف قافیه » در این شعر کدام اند؟

6- اساسی ترین عامل پی !!! شعر چیست؟

7- بیتی که هردو مصراع آن « قافیه » داشته باشد، چه نام دارد؟

8- از مهم ترین تأثیرات « قافیه » در شعر ................ است

9- با توجه به شعر زیر، به سؤالات پاسخ دهید:

مرحبا ای پیک مشتاقان ، بده پیغام دوست         تـا کـنـم جـان از سـر رغـبـت فـدای نـام دوسـت

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حـشر           هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

الف) کدام بیت « مصرّع » است؟                  الف) حروف قافیه را بنویسید.

 

جواب ها

1-مصرّع                                       2- الف

3- ب                                           4- ب

5- الف) بیت اول      ب) ایی        6- عاطفه

7- مصرّع                                    8- تکمیل وزن

9- الف) بیت اول          ب) ام