تنش برشی در یک سیال که بین دو صفحه موازی جریان دارد :
الف) در تمام سطح مقطع ثابت است

 ب) در روی دو صفحه صفر است و تا نقطه ی مبنا به طور خطی افزایش می یابد.              

 ج) در سطح مقطع مورد نظر به شکل سهمی تغییر می کند
د) در نقطه ی میانی صفر است و  با افزایش فاصله  از آن نقطه بطور خطی تغییر می کند 

 

تست فصل 5 مکانیک سیالات استریتر 

سوال هیدرولیک کارشناسی ارشد !!! ی فاضلاب 1393