در صورتی که دانشجوی منصرف از تحصیل از دوره کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) درخواست فارغ !!! حصیل شدن در مقطع پائین تر (اخذ مدرک کاردانی ) را داشته باشد، مجموع واحد دروسی که دانشجو در طول تحصیل تا زمان انصراف گذرانده است در نظر گرفته شده و در صورتی که با احتساب این دروس، امکان فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) وجود داشته باشد به وی مدرک کاردانی رشته داده می شود و در غیر آنصورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می شود.

برای دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی  قبل از سال91  !!! ب حداقل معدل دوازده 12 ضروری نمی باشد و در صورتی که معدل کل بالای ده باشد با مدرک کاردانی فارغ !!! حصیل می شوند.