دردسرهای دستگاه پروکتو کرایو

فروش و تولید دستگاه پروکتو کرایو بعلت عدم نتیجه بیماران در درمان بیماری خود و نیز دردسرهای این دستگاه برای

بیماران متوقف شده

ما طبق اطلاعیه قبلی هم توضیح دادیم که به هیچ وجه این دستگاه را از دیگران !!! یداری نکنید چون در درمان

بیماری های نشیمنگاهی کاملا بیفایده است