پارسال ناراحت بودم شب یلدا خوابگاهم

امسال ک بدترشدشدم 

دارم باگریه مینویسم

شهرغریب دور از خانواده

شوهرمم سرکار ساعت نه و ربعه

غذایی ک داره میسوزه از گذاشتم گرم بمونه

بغضی ک هرلحظه بزرگتر میشه

اشکی ک هرلحظه روونتر میشه

خدایا ب این بنده ی تنهات کمک کن