نام نمره
رامبد 19
کیوان 19
حمید 19
پرهام 18
فرزام 17
کاویان 17
عظیمی 17
قبادی  16/5
متین 16
شرفبیانی 15/5
صلواتی 13
مهیار 12
رامین 11/5
حکمت 11
مهران 11
پوریا 10
زانا 10
فاتحی 9/5
مسعود 9
هادی 9
مبین کریمی 8
صادقی 7/5
مصطفایی 7
معروفی 4/5
قادری 2
مردوخی 1