نفرات برتر کلاس ۳۰۱
۱-زکریا ابراهیمی
۲-محمدسعیداحمدی
۳-علیرضاعلی اصغری
۴-سیدیاسرسجادی
۵-پرهام شریفی

نفرات برتر کلاس ۳۰۲
۱-رامتین نصیری
۲-آرمان گل !!!
۳-مهبد !!! ان
۴-شکور مردوخ پور
۵-نیما مهدوی

نفرات برتر کلاس۳۰۳
۱-کاویان صلواتی
۲-متین میرکی
۳-پارسا قبادی
۴-پرهام عبدی
۵-حمید قربانی
۶-علی شرف بیانی
۷-کیوان عنایتی
۸-فرزام وحدتی


نفرات برتر کلاس ۳۰۴
۱-رضا الماسی
۲-رامبد مجیدی
۳-مبین رحیمی
۴-طاها حسینی
۵-کامران امانی
۶-سارو بهمنی
۷-سعید حسینی