ضمن سلام وتبریک به مناسبت ایام پر برکت میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و !!! صادق علیه السلام:

گاهی در طول سنوات تدریس وتکراری بودن درسهاومطالب آنها برای دبیران ،دچار نوعی ملل وروزمرگی شده ولذا تاثیر منفی بر روحیه وحتی روش های تدریس آنها میگذارد که علاوه بر خستگی ودلسردی خود دبیر ،باعث ایجاد جو خشک ،خسته کننده ویا حتی خشن در کلاس درس می شود بعلاوه ممکن است از بازده یادگیری هم بکاهد.

لذا برای جلوگیری از این وضع باید در پی بهترین راه حل ها با توجه به کتب درسی مرتبط ،موضوع درس،و...باشیم.

که البته ممکن است از کلاسی به کلاس دیگر یا از مدرسه ای به مدرسه دیگر تفاوت داشته باشد.

ودر این بین بایدسعی شود که دانش آموز را از ح !!! مستمع آزاد وخسته وبی حال به دانش آموز فعال ،خلاق وپر نقش در کلاس تبدیل کرد.برای مثال بنده برای ایجاد چنین تنوعی سعی !!! مهارت های زیادی حتی با استفاده از تجربیات دیگر دبیران  را بکارببندم، تا علاوه بر دوری از خستگی و روزمرگی ،بتوانم با دانش آموزان رابطه صمیمی تری داشته وآنها را در جریان آموزش قرار دهم ودر ضمن هر دو از این موضوع هم استفاده کرده وهم لذت ببریم.

برای نمونه در کتاب عربی سابق که معمولا پر از قواعد بود و بیشتر وقت کلاس با تدریس آنها گرفته میشد و برای دانش آموزان به شدت خسته کننده بود، لذا بنده با استفاده از روش خاصی همین قواعد را به صورت شعر در آورده وبا لحن جذ !!! برای دانش آموزان میخواندم تا جایی که به راحتی حفظ می !!! د وحتی در مسیر رفتن به خانه هایشان این اشعار را با همان لحن تکرار می !!! د..

یا گاهی اشعاری که در کتاب درس دینی یا عربی بود را به صورت آهنگین در می آوردم و پس از تمرین با بچه‌ها گروه سرود تشکیل میدادیم و مثلا سر صف صبحگاهی اجرا می !!! د.

خوشبختانه این نمونه روشها بسیار نتیجه مطلوبی داشت.وبنده شخصا هم راضی بودم وهم لذت میبردم.