کوتاه و پاسخ

 1. در واقعیت درمانی به چه دلیل درمانگر نباید بیش از حد به شکایات مراجع گوش دهد و پذیرای آنها باشد؟ (به این دلیل که مراجع رفتار مسئولانه داشته باشد).
 2. واقعیت درمانی هویت را جزء اساسی  لازم تمام انسانها می­داند.
 3. در واقعیت درمانی مفهوم اضطراب و بیماری روانی به انی خوانده می­شود که سه مسئله را مورد توجه قرار دهند که این سه مسئله کدام­اند؟ واقعیت، مسئولیت ودرست و نادرست.
 4. هدف واقعیت درمانی پرورش قبول مسئولیت در فرد وایجاد هویتی موفق است.
 5. تقاوت واقعیت درمانی با روانکاری فروید در مورد تجسس و تفحص باز سازنده در گذشته بیمار چیست؟ در روان درمانی کلاسیک برگذشته فرد و واقع پیشین زندگی بیمار تأکید دارد ولی در واقعیت درمانی گذشته را مردود می­داند و بر زمان حال و آینده  تأکید می­کند.
 6. مهم­ترین اصل واقعیت درمانی ایجاد رابطه­ای حسنه وانسانی بین مراجع و مشاور است.
 7. گلاسر درباره مسئله مسئولیت و رابطه­ی آن با زندگی بیمار به چه چیزی معتقد است؟ اینکه ناخشنودی وافسردگی نتیجه عدم احساس مسئولیت است و نه علت آن.
 8. با توجه به اصل قضاوت ارزشی در فرایند درمان واقعیت درمانی گلاسر مراجع برای ی نیازهای اساسی خود  معیارهای رفتاری قابل قبول تعیین کند.
 9. اساس نظریه واقعیت درمانی بر چگونگی هویت و تشکیل وتغییر آن قرار دارد.
 10. از نظر گلاسر هویت ارزشی ­های ما از خودمان در ارتباط با شرایط زندگی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی.

 

 

 1. در واقعیت درمانی کدام واژه ها تقریبا مترادف به حساب آمده­اند؟                                            *الف: شخصیت، هویت  ب: محیط و وراثت.          ج:تقویت وحافظه         د: هیچکدام
 2. به اعتقاد گلاسر هویت تمام کودکان هویت........به حساب می­آید.                                         الف: هویت ش ت    *ب: هویت توفیق       ج: هویت عاطفی       د: هویت اجتماعی
 3. گلاسر معتقد است که افرادی که هویت ی انی دارند یکدیگر را .................. و آنهایی که هویت  ناهمگنی دارند یکدیگر را .................... می­کنند.                                                                 *الف: جذب، رفع         ب: دفع، جذب               ج: جذب، جذب          د: هیچکدام
 4. اینکه مراجع باید بداند که یک فرد ناموفق نیاز مبرمی به موفقیت دارد و برای رسیدن به موفقیت لازم است چه کاری انجام دهد مربوط به کدام اصل فرایند درمان واقعیت درمانی گلاسر است؟ الف: تأکید بر زمان حال      ب: توجه و تأکید بر رفتار کنونی و نه بر احساسات   *ج: طرح ریزی

د: قضاوت ارزشی

 1. چه عواملی در تکوین هویت در واقعیت درمانی گلاسر مؤثرند؟                                                الف: مبادله عشق و محبت     ب: داشتن هدف           ج: قبول مسئولیت   *د: همه موارد
 2. اولین اصل در فرایند درمان واقعیت درمانی گلاسر که معمولا مشکل ترین و مهم ترین مرحله درمان هست کدام اصل است؟                                                                                           الف:قضاوت ارزشی         ب:طرح ریزی   *ج:ارتباط و درگیری عاطفی  د:تاکید بر رفتار کنونی

7.طول زمان ایجاد رابطه عاطفی با مراجع در واقعت درمانی به چه چیزی بستگی دارد؟                                الف: مهارت درمانگر   ب:کنترل درمانگر بر زندگی مراجع    ج:مقاومت مراجع          *د:هرسه

8. واقعیت درمانگر تمام تلاش خود را بر ................. متمرکز می­کند؟

*الف: رفتار               ب: احساس                ج: هویت               د: گذشته­ی فرد

9.نظریه­ی واقعیت درمانی توسط چه ی مطرح شد؟ الف: پرز    ب: راجرز     *ج: گلاسر د: آدلر

10.به نظر گلاسر هویت توفیق در انی بوجود می­آید که بتوانند نیاز اساسی خود یعنی ....... و ....... را کنند.              الف: نیاز به دوست داشته شدن- نیاز به داشتن هویت          ب: نیاز به داشتن هویت- نیاز به ارزشمندی                      ج: نیاز به ارزشمندی-نیاز به آموزش        *د: نیاز به دوست داشته شدن- نیاز به ارزشمندی

11.چرا گلاسر در فرایند درمان خود از تنبیه استفاده نمی­کند؟     الف: تنبیه به رابطه­ی حسنه لطمه می­زند               ب: ی که تنبیه می­شود تجربه­ی قضاوت و ارزشی را نمی­آموزد        ج: باعث تقویت هویت ش ت یا ناموفق می­شود             * د: همه موارد

12.درکدام یک از عوامل درمان گلاسر مراجع  باید به رفتارش با دید انتقاد نگاه کنند و ببینید که آیا آن رفتار بهترین انتخاب او هست یا نیست؟     الف: طرح ریزی      ب: ارتباط و درگیری عاطفی                                *ج: قضاوت ارزشی            د: توجه و تأکید بر رفتار کنونی و نه بر احساسات

13.کدام یک از موارد زیر در رابطه با طرح ریزی اشتباه می­باشد. الف: در طرح­ریزی تدوین شوند هرگز نباید طراحی ریخته شود که امکان ش ت آن زیاد باشد.              ب: طرح­ها باید به گونه­ای تدوین شوند که از مراحل و موفقیت­ها ی جزئی به موفقیت­های بزرگتر پیش روند.   *ج: طرح تدوین شده قابل تغییر و انعطاف پذیر نمی­باشد و باید در یک قالب مشخص پیش رود.       د: درمانگر باید اطلاعات لازم را در اختیار درمانجو بگذارد.

14.از نظر گلاسر تغییر هویت به دنبال تغییر ..........بوجودمی­آید.                                                                الف: احساس       *ب: رفتار      ج: گذشته فرد              د: گزینه 2 و3

15.کدام یک از دو مکتب زیر در مورد ماهیت انسان اعتقاد به این دارند که انسان مسئول اعمال و رفتار خویش است.                    

    الف: مکتب رفتارگرا- مکتب واقعیت درمانی               

 ب: مکتب واقعیت درمانی-مکتب شناخت گرایی      

  ج: گشتالیتون- مکتب اص وجود

*د: مکتب واقعیت درمانی- مکتب اص وجود

 

 

تشریحی

 1. متخصصان مکتب واقعیت درمانی در زمینه ماهیت انسان برای انسان دو نیاز اساسی قائلندآن دو نیاز کدامند توضیح دهید؟ نیاز به مبادله عشق و محبت و نیاز به احساس ارزش که این دو نیاز در تشکیل هویت فرد نقش عمده ای دارند.
 2. به نظر گلاسر افراد موفق دو خصیصه بارز دارند آنها را بیان کنید؟ یکی آنکه آنها به خوبی می­توانند حداقل با یک فرد دیگر عشق و محبت مبادله کنند دوم اینکه آنها این درک و احساس را دارند که انسانهای با ارزشی هستند و حداقل یک فرد دیگری در این دنیا آنها را  با ارزش می­نگارد.
 3. واقعیت درمانی را تعریف کنید: (واقعت درمانی یک از جدیدترین تلاشهای درمانگران در راه توصیف انسان، تعیین قوانین رفتاری و چگونگی نیل به رضایت، خوشبختی و موفقیت محسوب می­شود در این شیوه درمان مواجه شدن با واقعیت، قبول مسئولیت و قضاوت اخلاقی درباره درست و نادرست بودن رفتار و رسیدن به هویت توفیق مورد تأکید است).
 4. در واقعیت درمانی هرگاه گذشته مورد بحث قرار می­گیرد چه هدفهایی مورد نظر درمانگر هست؟ 1: بررسی تجاری که در گذشته باعث ایجاد خاص شده­اند و ارتباط آن با رفتار کنونی فرد. 2: انتخاب روشهای احتمالی و موفقت آمیزی که فرد می­توانسته در گذشته در پیش گیرد و هم اکنون بهتر است بدانها توسل جوید.
 5. چرا گلاسر معتقد است که اکثر بیماران به انحراف و بیماری خود آگاهند؟ زیرا می­دانند که جامعه آنها را طرد کرده است و با دیگران متفاوت هستند. بیماران رفتارشان به طریقی است که مانع از ؟؟؟ نیازهایشان می­شود و آنها در صدند که به علت نادرستی رفتارشان پی ببرند.