1. کتل................. را به صورت گرایش­های نسبتا دایمی واکنش نشان دادن که واحدهای ساختاری بنیادی شخصیت هستند تعریف کرد. 

1)تابعیت                  2)ارگ­ها                        p 3)صفات                  4) احساس خوشبختی           

2. ................ صفاتی هستند که مبنای زیستی دارند.

1)صفات پویشی      2) صفات خلقی                     3)صفات سطحی                   p4) صفات سرشتی

3. کج خلقی، جسوربودن، آسانگیربودن، تحریک­پذیر بودن، زیر مجموعه کدام صفات قرار می­گیرند.

1)صفات عمقی          p2)صفات خلقی               3)صفات پویشی                   4)صفات توانشی

4. کتل برای اشاره مفهوم غریزه یاسائی از ............... استفاده کرد.

1)احساس                p 2)ارگ         3)نگرش­ها                                4)احساس خویشتن

5. نگرشها تابع ................ هستند.

1)ارگ­ها                    2)وراثت              p  3)احساس­ها                        4)هیچکدام

6. علاقه به بسکتبال و مصرف الکل در زیر مجموعه کدام گروه از صفات قرار می­گیرد.

1)صفات سرشتی- صفات محیط ساخته                2)صفات توانشی- صفات سرشتی

3)صفات سطحی- صفات منحصر به فرد                p 4)صفات منحصر به فرد-صفات سرشتی

7. احساس­ها تابع ........ هستند.

1p)ارگ­ها               2)وراثت                           3) نگرش­ها                4) هیچکدام

8.همان خود پنداری ماست که تقریبا در تمام نگرشها و رفتارهای ما منع می­شود.

1)ارگ­ها                  2)احساس                p  3)احساس خویشتن              4)الف و ب

9. در کدام مرحله از مراحل رشد شخصیت، شخصیت در پاسخ به شرایط مادی و اجتماعی تغییر می­کند.

1)پیری                 2)نوجوانی                  3) پختگی            p  4) اوا پختگی             

10. کدام یک از مراحل رشد شخصیت کتل با دیدگاه یونگ درباره میانسالی شباهت دارد.

1) پیری              2)پختگی                  3p)اوا پختگی              4) هیچکدام

                                                                    

11. کدامیک از عقاید کتل در دوران طفولیت با عقاید فروید هم­پوشی دارد.

1) اهمیت سالهای اولیه زندگی در شکل­گیری شخصیت  

 2)تأثیرگذاری تعارض­های رهائی برشخصیت               

  3)تأثیرگذاری تعارض­های ..... بر شخصیت 

 p  4) همه موارد

12. درکدام مرحله از رشد شخصیت کتل فرد احساس رضایت مندی از شغل، زندگی شویی و خانواده می­کند.

p1)مرحله پختگی         2)اوا پختگی                      3)پیری                           4)هیچکدام

13. کدامیک از موارد زیر جزء ارگ­ها نمی­باشد.

1)خشم- مجادله        2)معا ی بودن –اتکابه نفس       3)نفرت-امنیت     p  4) انضباط شخصی-اشتیاق

14. ...............تعیین می­کنند که ما تا چه اندازه برای رسیدن به اه خود توانا هستیم.

1)صفات پوشینی           2)صفات مشترک         3)صفات سرشتی              p  4) صفات توانشی

15. آزمون pf16 و آزمون 16 عاملی شخصیت کدام روانشناس مشهور ساخته است.

1)آلفردآدلر     p2)ریموند کتل             3)جرج کلی          4)آبراهام مازلو

16. کتل از بین سه شیوه بررسی شخصیت کدام شیوه را برای بررسی شخصیت بهتر دانست و انتخاب کرد؟

1)روش دو متغیری     2)روش بالینی            p  3)روش چند متغیری                   4)روش داده های t

17. کتل طرفدار دو نوع تحلیل عادلی روش r  و روش p هست که از آنها استفاده کرد طبق نظر کتل روش p برای چه اطلاعاتی استفاده می­شود.

p1)روش r: مقدار زیادی اطلاعات را از یک آزمودنی در طول زمان گردآوری می­نماید.

2) روش p: مقدار زیادی اطلاعات را از گروهها آزمودنیها گردآوری می­کنند.

3)روش p: مقدار زیادی اطلاعات از یک مشاهده گروه حول زمان گردآوری می­نماید.

روش p: مقدار زیادی اطلاعات از چند آزمونی در طول زمان زیادی گردآوری می­کنند.

18. کدام روانشناس معتقد بود که یک رمز نظریه او امکان پیش­بینی رفتار انسان را با همان وقتی که ستاره­شناس حرکات سیارات را پیش­بینی می­کنند مسیر خواهد کرد؟

1)گوردون آلپورت          2)هانس آیزنک           3)جورج کلی               p 4) ریموند کتل

19. کدامیک از روانشناسان از جمله اولین انی بودند که اظهار داشتند عوامل ارثی شخصیت را شکل می­دهند و از نظر اهمیت با عوامل محیطی برابر هستند.

1)آدلر کتل                    2)آلپورت و کلی     p 3)آلپورت وکتل              4)اموری واری ون

20. ...... با استفاده از سه داده شخصیت را به صورت عینی ارزی کرد و یکی از آن سه داده اند از آزمون عینی استفاده شده است آن داده کدام است.

1)داده­های l                   p 2)داده­های t                     3) داده­های q            4)داده­های r

21. مشخصه اصلی رویکرد کتل چه بود. (استفاده از ارزش تحلیل عاملی)

22. دو نوع صفت پویشی برانگیزنده از نظر کتل کدام هستند؟ج (ارگ ها واحساسها)

23. کدامیک از صفات شخصیت کتل توصیف کننده انگیزه­ها و تمایلات هستند؟ ج (صفات پویشی)

24. کتل بر چه اساسی صفات را به سطحی و عمقی تقسیم بندی کرد؟  ج (بر اساس پایداری و ایمن بودن آنها)

25. صفات بر اساس منشأ به چند دسته تقسیم می­شوند؟ ج (صفات سرشتی و صفات محیط ساخته)

26. از نظر کتل استقلال از والدین و همانند سازی با همسالان در کدام مرحله از رشد شخصیت صورت می­گیرد؟ ج (کودکی 14-6 سالگی)

27. از نظر کتل برای اینکه رفتار قابل پیش­بینی محسوب شود چگونه باید باشد؟ ج (باید قانونمند و منظم باشد)

28. کتل برای ارزی شخصیت چندین آزمون را ساخت که مشهورترین آن کدام آزمون بود؟ ج (pf16)

29. کتل از بین سه شیوه بررسی شخصیت کدام شیوه را روش استاندارد آزمایشگاهی هست که روانشناس متغیر مستقل را دستکاری می­کند تا تأثیر آن را بر رفتار آزمودنی تعیین کند؟ ج (روش دو متغیری)

30. کتل درباره اراده آزاد در برابر جبرگرایی چه موضعی داشت؟ ج (طرفدار جبرگرایی بود

31. تحلیل عاملی را تعریف کنید. ج (تحلیل عاملی عبارتست از ارزی رابطه بین هر جفت ارزی صورت گرفته از یک گروه آزمودنی برای مشخص ن عوامل مشترک)

32. نگرش­ها را از نظرکتل تعریف کنید؟ ج (کتل نگرش­ها را بصورت علاقه­ی ما به برخی افراد شئی یا رویداد و هیجانات و رفتارهای ما به سمت آنها تعریف کرد.

33. مراحل رشد شخصیت از نظر کتل را نام ببرید؟ ج( طفولیت- کودکی-نوجوانی-پختگی-اوا پختگی و پیری)

34. تفاوت احساس و درک در چیست؟ ج (تفاوت این دو در منشا آنهاست که ارگ ها صفت عمقی سرشتی هستند و ساختار دایمی دارند و ممکن است ضعیف و قوی شوند. اما از بین نمی­روند ولی احساسها صفت عمقی محیط ساخته هستند و از یادگیری حاصل می­شوند و ممکن است از بین بروند)

35.چرا نظریه شخصیت کتل از یک موقعیت بالینی سرچشمه نگرفته است؟ ج (چون نظریه پردازان بالینی بیشتر در پی تغییر دادن رفتار از ناخوشایند به ناخوشایند هستند درحالی که کتل آزمودنی­هایی داشت که افراد بهنجار بودند یعنی در حقیقت د ی بررسی شخصیت آنها بود، تغییر رفتار آنها به همین خاطر از موقعیت بالینی سرچشمه نگرفته است.

36. کتل شخصیت را چگونه تعریف کرد؟ ج (شخصیت چیزی است که امکان پیش­بینی کاری را که فرد در موقعیت خاصی انجام خواهد داد مسیرمی­سازد)

37.احساس را از نظر کتل تعریف کنید؟ ج (احساس الگویی از نگرش­های آموخته شده است که روی جنبه مهمی از زندگی مانند جامعه، همسر، شغل، مذهب یا سرگرمی فرد تمرکز دارد)

38. سه نوع داده­هایی را که کتل گردآوری کرد مشخص کنید و یک داده را به دلخواه توضیح دهید. ج (داده های l، داده­های q، داده­های l را مشاهده گرانی رفتارهای خاصی را که آزمودنیها در موقعیتهای زندگی عملی مانند کلاس با اداره نشان می­دهند ارزی می­کنند نکته مهم درمورد داده­های l اینکه رفتارهای آشکاری را در بر می­گیرند که مشاهده­گر می­تواند آنها را ببیند و به جای موقعیت ساختگی آزمایشگاهی در موقعیت طبیعی روی می­دهد)

39. به نظر کتل کدام یک از سه داده ارزی شخصیت نقطه ضعف داشت که به همین دلیل نمی­توان آن داده را دقیق دانست آن نقطه ضعفهای داده را بیان کنید؟ ج (داده q. نقطه ضعفهای آن این بود که اولا برخی آزمودنیها ممکن است آگاهی سطحی از خودشان داشته باشند بنابراین پاسخهای آنه ماهیت واقعی شخصیت آنها را نشان نخواهد داد. ثانیا حتی اگر آزمودنیها خود ر ا خوب بشناسد شاید بخواهند که پژوهشگران آنها بشناسد. بنابراین امکان دارد آنها عمدا پاسخهای خود را جعل کنند)

40.کتل سه شیوه بررسی شخصیت که شامل روش دو متغیری، روش بالینی، روش چند متغیری را نام برده. روش دو متغیری را توضیح دهید. ج (روش دو متغیری روش استاندارد آزمایشگاهی است که روانشناس متغیر مستقل را دستکاری می­کند تا تأثیر ان را بر رفتار آزمودنی (متغیر وابسته) تعیین کنید این روش عملی دقیق  و کمی است و کتل معتقد بود که فقط به جنبه­های محدودی از شخصیت می­پردازد ولی در واقع شخصیت تحت تأثیر چندین متغیر  قرار دارد. در موقعیت آزمایشگاهی ساختگی تجربیات هیجانی مهم را نمی­توان دستکاری و تکرار کرد بنابراین این روش از نظر کتل برای آشکار صفات شخصیت خیلی محدود کننده است).