آموزش کارشناسان توزیع استان اصفهان 

آموزش 30ساعته 52 نفر از کارشناسان امور !!! ی و بهره برداری شرکت توزیع استان اصفهان (در دو گروه) با عنوان آشنائی با خط گرم در نیمه اول آذرماه95 در مجتمع آب و برق اصفهان برگزار گردید. در پایان کارشناسان از نزدیک با انجام عملیات خط گرم آشنا شدند.