image result for ‫ !!! پناهیان‬‎

یکی از سوره‌های کریمۀ قرآن که به ما سفارش شده این سوره را هرشب قرائت کنیم، این سورۀ مبارکه که دربارۀ قیامت و صحرای م !!! است به نام سورۀ واقعه، سفارش شده هر شب این سوره خوانده شود. نکتۀ بسیار جالب و بسیار مهم و تأثیرگذار از نظر تربیتی در این سورۀ مبارکه این است که روز قیامت مردم به دو دستۀ خوب و بد تقسیم نمی‌شوند، به سه دسته تقسیم می‌شوند.

خداوند متعال در یک تقسیم بسیار مهم نتیجۀ حیات بشر را در روز قیامت اینجوری اعلام می‌فرماید که شما در روز قیامت«کُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً» به سه گروه تقسیم خواهید شد. جوان‌ها حدس بزنند این سه گروه کی‌ها هستند.

تقسیم اساسی روز قیامت که در این دنیا باید دنبال این تقسیم باشیم و با عینکی که خدا به ما می‌دهد، به زندگی، به جامعه و به گروه‌ها نگاه !!! ، در این سورۀ مبارکه این است که به سه قسمت تقسیم می‌فرماید خدا مردم را «فَأَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ»

گروه اول !!! انی هستند که سعادتمند هستند. یُمن و خوشبختی و برکت نصیب آنها شده است «ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ» انگار در زبان فارسی بخواهیم بگوییم، نمی‌دانی چه خوشبختی‌ای نصیب این گروه شده!

گروه دوم: «أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ» !!! انی که شومی وجودشان را فرا گرفته و چقدر اینها افراد شومی هستند، اینها هم گروه دوم. در واقع بدها و خوب‌ها به صورت برجسته از هم جدا می‌شوند.

اما گروه سوم «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ» گروه سوم !!! انی هستند که سبقت می‌گیرند، جلو می‌روند، می‌فرماید: «أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ» اینها مقرب هستند!

سبقت یعنی چی؟ یعنی اینکه افراد از هم جلو بزنند. همین الآن در این جلسه هر !!! ی آمده است ثو !!! ببرد، نوری پیدا کند، تقربی بیابد و برود یا آمده‌اید مسابقه بدهید؟ آ !!! مجلس خواهند فرمود از عالم بالا، در این مجلس که از هم مقرب‌تر شد؟! که از همه متوسل‌تر بود؟! که از دیگران بهتر اهل علاقه بود؟! مسابقه است! ما را برای مسابقه آفریده‌اند! بیایید ما ذهنیت مسابقه پدا کنیم.

شما برای چی می‌روید مسجد، برای اینکه مسابقه را ببری. برای چه حزب‌اللهی می‌شوی؟ برای چی جهاد فی سبیل الله می‌کنی؟ برای چی درس می‌خوانی؟ متأسفانه این ذهنیت مسابقه از دین ما گرفته شده! متأسفانه در آموزش و پرورش یک دین انفعالی به جوان‌ها یاد داده می‌شود.

رعایت قوانین راهنمایی رانندگی نیاز به ذهنیت مسابقه ندارد، خطا نکن، جریمه نمی‌شوی. ولی مسابقه نیست. شما در خیابان راه می‌روید مسابقه نیست، باید مقررات را رعایت !!! ید. دین اینگونه نیست! دین مسابقه است! دین مؤمنین را با هم مقایسه می‌کند!

یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند در خانه دارند مسابقه می‌دهند. کی می‌برد؟ کی پیش خدا عزیزتر می‌شود؟ کی بیشتر می‌بخشد؟ کی بیشتر کوتاه می‌آید؟ کی بیشتر رضایت دیگری را فراهم می‌کند؟ مسابقه را ببر!

یک نفر آمد پیش !!! صادق(ع) نشست، راوی می‌گوید دیدم !!! ی به نام عیسی‌بن عبدالله آمد پیش حضرت نشست، حضرت فرمود: بیا اینجا پیش من بشین ببینم. احترامش کرد، بردش پیش خودش. بعد فرمود که فلانی «لَیسَ مِنّا وَ لاکَرامَةَ مَن کانَ فی مِصر فِیهِ مِاَئةُ الفٍ أو یَزیدونَ وَ کانَ فی ذَلِکَ المِصر أحَدٌ أورَعَ مِنهُ» از ما نیست ها! !!! ی که در یک شهری زندگی !!! د که صدهزار نفر در آن شهر باشند یا بیشتر! و یک نفر باتقواتر از او باشد. او دیگر به درد ما نمی‌خورد ها! آقا خب بقیه چی؟ آدم‌های خوبی هستند! آقا گفتیم که مسابقه است، ما را به مسابقه دعوت !!! د، دین مسابقه است! مسابقه را ببر!

!!! پناهیان


http://bayanmanavi.ir/post/3202#comment-9y19l3ysru8