آیپنز که حکم نظام !!! ی نیوزیلند را دارد، کلا یک سازمان هماهنگ کننده بیشتر نیست، برع !!! نظام !!! ی ساختمان ایران که هم به رعایت استانداردها اهتمام دارد و هم کارها را بین !!! ین توزیع می کند. همکاری با آیپنز به دو نحوه است: عضویت و پروانه (یا چارترد) که نحوه اخیر مطلوب است. برای اخذ پروانه دو اقدام لازمند: تایید مدارک !!! ی و سپس مصاحبه حضوری. برای مصاحبه پیشنهاد شده که مدارک فنی حرفه ای نیوزیلندی یه جورایی لازمند.

برای تمدید پروانه هر سال باید حق عضویت پرداخت.

کلا چون نیوزیلند و استرالیا نزدیک همند، استانداردهایشان هم خیلی نزدیک به همند. معمولا استانداردهای استرالیایی ذکر می شوند و اصلاحات اندک نیوزیلندی (جهت خالی نبودن عریضه!) ذکر می شوند.