حال که تصمیم گرفتیم که زمان برایمان مهمتر است یا قیمت تمام شده من نیز یک نکته ای اشاره میکنم که در

صورتی که تعداد بالا تر از 5 بخواهیم !!! ید کنیم بهتر است از کشور های ارو پایی !!! ید کنیم.

در این موضوع علاوه بر قیمت آربیتراژی بین کشور ها که باید توجه کرد باید قیمت ارز !!! یداری شده و حواله ای را نیز بررسی کنیم.

بعضی اوقات اتفاق میافتد که حواله یورو از حواله درهم به صرفه تر است.یا حواله روبل از حواله درهم مناسب تر است.

پس بعد از انتخاب محل !!! ید یا مرجع مان باید  نرخ حواله را نیز در نظر بگیریم.

ترخیص خودرو