دنیای واردات خودرو که باعث رونق صنعت خودرومی شود در کشور مان علارقم وجود رکود بازار همچنان رونق دارد و خواهد داشت.

بازاری که عرضه و تقاضای آن همواره در یک تعادل ی !!! ان بوده است.

اما ترخیص خودرو در کجای این ماجرا جای دارد؟

برای حضور خودرو در کشور و پلاک شدن اتومبیل باید خودرو های وارداتی از دروازه گمرک عبور کنند.

به صنعتی که فرایند ورود خودرو به گمرک و !!! وج آن به کشور را ترخیص خودرو می گوییم.روندی که بعد از گذشت سالها فرایند آن برای شرکت های ترخیص کار محدودیت هایی داشته و این غربال گری جهت بروز ایجاد تخصص در بازار ترخیص خودرو شده است.

به فرض مثال شاید در سال 90 هر ترخیص کاری به پشتوانه داشتن کارت بازرگانی و کارت حق العمل کاری می توانست این روند گمرکی را طی کند اکنون باید مجوز واردات خودرو را داشته باشد.

شاید شرکت هایی اداعای این را داشته باشند که ترخیص خودرو را می توانند انجام دهند اما بنده به جرات می توانم بگویم که ترخیص خودرو خود یک صنعتی می باشد که در قیمت تمام شده خودرو بسیار تاثیر گزار می باشد.