بعد از آن که قیمت خودرو را در خارج از کشور به دست آوردیم لیست هزینه های ترخیص خودرو را نیز به دست آوردیم حال باید به نکات زیر هنگام !!! ید خودرو دقت نماییم.

در بدو کار باید بدانیم که خودروی !!! یداری شده باید دارای استاندار به روز ( امروزه یورو 5) باشد.

چراغ مه شکن عقب داشته باشد.

شماره بدنه و شماره موتور با شمار ه های مرقوم شده در بار نامه ی !!! ان باشد.

دقت کنیم که به هیچ عنوان بارنامه به نام خودتان نباشد چون شما مجوز واردات خودرو را نداری حتی اگر شما داردی کارت بازرگانی باشد نباید بارنامه را به نام خودتان بزنید مجوز واردات خودرو در دست شرکت های واردات خودرو می باشد که بتوانند ترخیص خودرو کنند.

این مسئله که اطمینان شما را نسبت به قرار دادن اختیارات خودروی !!! یداری شده را به شرکت ترخیص کار جلب می کند ظی قرار داد انجام می شود در واقع شما قبل از انجام اقدامات لازم برای ترخیص خودرو و !!! ید خودرو باید قرار داد خود را با شرکت ترخیص کار ببندید و تمام مسئولیت های کار را به عهده آن ها بگذارید تا از ترخیص خودروی خود مطمئن باشیدو