چگونه می توانیم بدانیم که خودرو مورد نظر ما اجازه ورود را دارد؟

در سایت ثبتارش می توانیم در لیست خودرو های مجاز خودرو مورد نظرمان را جستجو کنیم.

در صورتی که خودرو مورد نظرمان در لیست موجود نبود باید سابقه ورود خودرو ها به گمرک را ببینیم که آیا این

خودرو آیا قبلا مجوز ورود داشته یا خیر سپس اگر به تازگی از لیست ثبتارش حذف شده می توان از شرکت

های ترخیص خودرو استعلام بگیرم که آیا ثبت سفارس آن موجود است یا خیر. در صورتی که ثبت سفارش آن

موجود باشد می توان آن را !!! ید.اکثر ثبت سفارش خودرو ها در شرکت ها ترخیص خودرو موجود می باشد.

 

ترخیص خودرو