یــــــــــــه مخاطـــــــبــــــــــــه خـــــــاصــــــــم 

نــــداریـــــــــم کـــــــه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوووووووووووه حــــــــواســـــــم نبـــــــود الان مـیا د میبـــــیـنه... p:

اشــــتباه شـــــــد اقآآآآآآآآآ داریـــــــــــــــــــــــــــم 

داریـــــــــــــــــــــــــــم