سلام

اینم بازی زیبا با فرانسه

رفتن به مرحله ی بعد ممکن نشد

شاید برای اینکه روحیه کم بود ولی

خیلی زیبا بازی !!! عالی و م !!!

مثل همیشه ست٤و٣شهرام وفیاضی

عالی بودن همینطور مهدی وبقیه دستشون

درد نکنه ایشالا بازی روز شنبه ببریم

راستی سیدمم دیدین خوشکل کرده بود

اخ فداش