مفهوم دهم. برای مفهوم دهم، تداخل زبانی را انتخاب نمود ام. در ترجمه شناسی این مفهوم عبارت است از زمانی که متن مقصد آثاری از متن مبدأ را در خود نگه دارد. تداخل زبانی آثار فرهنگی فرهنگ مبدأ را نیز در خود حفظ می کند.

یک مثال کلیشه ای ذکر می کنم که برای همگان آشنا باشد. مثلاً در متنی می خوانیم "من روی تو حساب می کنم". این اصطلاح که در زبان فرانسه هم وجود دارد، به معنای این است که من به تو اطمینان دارم، یا از تو توقع کمک دارم و نظایر آن.  این نوعی تداخل زبانی است.

یک مثال هم برای تداخل فرهنگی ذکر می کنم. اصطلاح "ماه عسل" به قرن نوزدهم و فرهنگ بریتانیا باز می گردد که عروس و داماد در ماه اول ازدواح و اغلب تقریباً بلافاصله پس از ازدواج به مسافرت می رفتند. برخی آن را همچنین به تمدن بابل ربط می دهند. هر چه هست ماه عسل در فرهنگ ما جایی نداشته است و از فرنگ آمده.

این اصطلاح که همراه با پدیده فرهنگی آن وارد زبان فارسی شده، تداخل زبانی (فرهنگی) نامیده می شود.