مفهوم نهم. شبه ترجمه. شبه ترجمه متنی است که مدعی ترجمه بودن می کند و پس از چاپ همه آن را به عنوان ترجمه می پذیرند، ولی در واقع ترجمه نیست و نوشته خود "مترجم" است. هدف به اصطلاح مترجم معمولاً جذب مشتریان بیشتر است. در برخی برهه ها اقبال به ترجمه بیش از تألیف است. مانند اقتباس-ترجمه های ذبیح الله منصوری. ذبیح الله منصوری برخی تألیف های خود را به نام ترجمه روانه بازار نشر می کرد، چون خوانندگان رمان های خارجی را بیشتر از رمان  های تألیف نویسندگان وطنی می پسندند.

یکی از دلایل شبه ترجمه وجود سانسور حکومتی است. مترجمین برای آنکه از دست دستگاه قضا در امان بمانند، تألیف های خود را به نام ترجمه منتشر می کنند. به عنوان مثال رضا همراه یکی از !!! انی است که بیشترین شبه ترجمه ها را روانه بازار کرده است. این نویسنده-مترجم که کارهای عزیز نسین طنز نویس ترکیه ای را منتشر می کرد، ادعا می کند که از میان "صد" رمانی که به عنوان ترجمه منتشر کرده است، تنها ده عنوان ترجمه خود او بوده و بقیه به خاطر سانسور حکومتی زمان شاه به نام ترجمه به دست چاپ س !!! است.

امروزه که اقبال تألیف بیش از ترجمه است (به جز در حوزه داستان) شبه ترجمه رواج ندارد یا شاید رواج اندکی دارد.