کدام شخصیت سریال جومونگ ۳ را دوست دارید واز کدام بدتون میاد  ؟ (لازم به ذکر است این نظرسنجی را برای !!! انی که جومونگ ۳ رادیدن نوشتم ) 

۱پرنسس جامیونگ

۲پرنس هودونگ

۳لاهی

۴وانگ هول

۵موهاسومادر جامیونگ

۸جاشیل مادر لاهی

۹چوری پدر جامیونگ

۱۰ موهیول !!! فت

۱۱ماسئول سو نامادری هودونگ

۱۲ایپوم