کدام شخصیت سریال امپراطوری بادها را بیشتر دوست دارید واز کدام بدتون میاد ؟

۱پرنس موهیول

۲پرنسس یون

۳هودونگ

۴شاه یوری

۵پرنس هامیونگ

۶پرنس یوجین

۷سریوخواهر موهیول

۸های اپ

۹دوجین

۱۰یی جیه

۱۱داسو

۱۲یون هوا  (ندیمه یوجین )

۱۳میو مادر یوجین