کدام شخصیت سریال  

امپراطور دریا را بیشتر دوست دارید وازکدام بدتون میاد ؟

۱فرمانده یوم مون(یوم جانگ )

۲بانوجانگ هوا

۳جانگ بوگو

۴چیریانگ (دختر سلپیانگ  )

۵جانگ یون (دوست جانگ بوگو )

۶هاجین  (زن دوست جانگ بوگو )

۷بانوجمی

۸محافظ جانگ هوا موجین

۹بیکیانگ