جنگ نقده ،درسها و عبرتها (وب سایت علی مرادی مراغه ای)

برخی دوستان ایراد گرفته اند که پس از گذشت این همه سالها چه !!! ومی برای پرداختن به این حوادث تلخ وجود داشته است؟ در جواب به آنها میگوییم پرداختن به حوادث تلخ گذشته به مراتب واجب تر از پرداختن به بقیه حوادث تاریخی است چرا که تنها با شناخت آنها عبرت گرفته و از تکرار آنها جلوگیری به عمل می آید فکر می کنم سخنی از هوراکیوسوربیستکی، رو !!! مه نگار آرژانتینی بهترین جواب برای آنها باشد:

 

                 "همیشه از ما می پرسند چرا زخمهای بسته شده را دوباره باز می کنید؟ می گوییم : برای اینکه آن زخمها، بد بسته شده اند. اول باید عفونت را معالجه کرد و بعد زخم را بست. وگرنه زخمها خودشان دوباره سر باز می کنند"