به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن .

!!! ی هست که عاشقانه تو را می نگرد و منتظر توست

. اشکهای تو را پاک می کند و دستهایت را صمیمانه می فشارد .

تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت .

و اگر باور داشته باشی می بینی ستاره ها هم با تو حرف می زنند .

باور کن که با او هرگز تنها نیستی. فقط کافیست عاشقانه به آسمان نگاه کنی