اسمتو بنویس ببین چه جمله ای میشه

 a: نعمت خدا

b: عشقِ همه

c: معصوم

d: با استعداد

e: خوب اما شکننده

 f: احساسی برای دیگران

 g: منطقی

h: آرام

 i: مودب

 j: لذت بردنی از زندگی

k: قابل عاشق شدن

 l: با مزه

 m: عالی

n: مغرور

o: ورزشکار

p: خنده رو

 q: باحال

r: غیرقابل پیش بینی

s; با احساس

t: خالص و حقیقی

 u: سودمند و باهوش

v: عصبانی

 w: بیخیال

x: نابغه

y: لذت بردنی

 z: خوش مشرب