به امید روزی که

هیچ دانشجویی

به خاطر خالی بودن برگه‌ش

خج !!! نکشه.

♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡

‏شبکه چهار

راز بقا نشون میداد،

یه کر !!! نشون داد

گوینده گفت

شاید چهره ی این جانور بد هیکل و بد قیافه

براتون آشنا باشه،

بابام گفت آره شبیه دخترمه

:/