جامعه انسانی امروزه ما نیاز به آرامش دارد

افرادی در جامعه امروز خودمحور و خود شیفته اند

جامعه امروز نیاز به شناخت مبانی فکری و اصولی فرهنگ جمع زیستن دارند‌. 

پس اقشار جامعه بایستی به زندگی پاک و سالم روی آورند

و افرادی که دچار دگر آزاری یا خودآزاری هستند از متن جامعه جدا و در مراکز روان درمانی درمان گردند تا خود و افراد پیرامونی دچار اختلال روان نگردانند.