مردم مومن و انقل !!! مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ناصرآباد در شب رحلت بنیان گزار !!! ایران !!! !!! (ره) و همچنین شهادت مظلومانه مردم در قیام خونین 15 !!! داد را به عزاداری پرداختند.

در این ایام غم و اندوه کوچه ی مسجد با پرچم های سیاه عزادار گردید و بنرهای تلسیت بر سر در مسجد نصب شد.در شب پنجشنبه که مصادف بود با رحلت !!! !!! (ره) ، بعد از اقامه !!! مغرب و عشاء ابتدا حجت ال !!! و الملسمین حاج آقا رمضانی گوشه ی از فضایل این !!! راحل را بیان نمودنده و همچنین به زحمات ایشان در خصوص پیروزی انقلاب !!! ی اشاره !!! د در ادامه مراسم برای به نقش اصلی مردم در قیام 15 !!! داد اشاره نمودند که جرقه ی اصلی انقلاب را زده است.

در انتهای مراسم هم برای شادی روح !!! راحل و !!! ی قیام 15 !!! داد چند صفحه از قران کریم قرائت گردید و ثواب انرا را به روح بلند این شهیدان و !!! اهدا کردیم.

ع !!! های از این مراسم: