بعد از برگزاری انتخابات شوراهای کانون غریب بقیع نتایج زیر حاصل گردید:

 

مسئول فرهنگی :  جناب آقای حامد یارکه سلخوری

مسئول دینی و مذهبی : جناب آقای !!! رضا گودرزوند چگینی

مسئول ورزشی : جناب آقای سیدرضا بابائی چگینی

مسئول کتابخانه: جناب آقای حسن میرخوند چگینی

مسئول جنگ نرم: جناب آقای حمید یارکه سلخوری

 

ع !!! های از برگزاری مراسم انتخابات شوراها: