با توجه به فرا رسیدن سال نو کانون غریب بقیع برای دومین بار انتخابات شوراهای خود را برگزار می کند.

 

کانونی های عزیز می توانند در یکی از حوزه های زیر ک !!! د شود:

دین و مذهبی 

فرهنگی

ورزشی

افسر جنگ نرم

کتابخانه

 

امیدواریم افرادی که شوراها و ارکان جدید کانون را تشکیل می دهند تمام تلاش خود را انجام بدهند و کانون را در رسیدن به هدف اصلی اش یاری نمایند.