!!! منصور شاکر رئیس دفتر !!! مردم شهرستان سلماس در مجلس شورای !!! ی روز دوشنبه مورخه 17 !!! دادماه از کانون پرورش فکری تازه شهر بازدید نموده و با برنامه ها و فعالیتهای کانون آشنا شدند . ایشان ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران مرکز از اینکه چنین فضا و امکاناتی در اختیار کودکان ونوجوانان با استعداد تازه شهر قرار  دارد اظهار خوشحالی نموده و قول مساعد در جهت همکاری های بیشتر به لحاظ بودجه و ... را دادند  .