۱ نفربه عنوان : انجام کار دفتری(دفترثبت اسنادواملاک)

  مدرک موردنیاز : آشنابه کامپیوتر+حتماسابقه کارداشته باشد        تعداد نیروی در خواستی : یک نفرزن

  ساعت کاری :8 صبح الی 14/30                                                     حقوق : توافقی

بیمه : دارد                              سابقه کار : باشد بهتراست                           سرویس : -------

موقعیت : داخل شهر                                توضیحات خاص : -----

مدت زمان معرفی به کار : حداکثرتا آ !!! وقت اداری روز 1393/07/04

موسسه مشاوره شغلی و کاری !!! غیر !!! تی داخلی کار آفرین

آدرس : اردبیل /شریعتی به سمت ایستگاه سرعین /جنب بستنی 22بهمن

برادران  : 33260757 - خواهران 33250222