این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

پروژه کار آموزی شرکت پی ریزان نمونه

وقتی یک پروژه در دست اجرا قرار می گیرد، ین ابتدا یک سری مطالعات مقدماتی را انجام می دهند سپس شناسایی و بررسی اولیه زمین مورد نظر بررسی مصالح ساختمانی تهیه و تنظیم نقشه های شماتیک اولیه تهیه یک برآورد اولیه از هزینه اجرای طرح تهیه و ارائه طرحهای مقدماتی بررسی روشهای مختلف اجرای ساختمانی تهیه نقشه های اجرائی انجام محاسبات فنی تهیه ج مقادیر انجام مناقصه و تعیین پیمانکار نظارت بر اجرای کار صدور گواهینامه های تحویل موقت تقسیم کار بین کارگزاران، تا کارها در مدت زمان پیش بینی شده به اتمام برسد.

فهرست مطالب

شرکت پی ریزان نمونه

مقدمه

آشنایی با عملکردهای شرکت

مختصری از وظایف ین

روش انجام مناقصه

آماده سازی محل کار

چگونگی تنظیم صورت وضعیت کارها

برآورد مخارج ساختمانی

بیمه کارهای ساختمانی

آشنایی با ماشین آلات موجمود در شرکت

آشنایی با مصالح موجود در شرکت

ع هایی از عملیات اجرای شرکت

نمونه ای از اتودهای طرحها

شرکت پی ریزان نمونه

 گزارش کارآموزی رشته عمران در یک شرکت