این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

پروژه گزارش کارآموزی رو مه نگاری و چاپ

به مناسبت گذشت چهارصد سال از انتشار نخستین رو مه چاپی جهان که دارای همه گونه مطلب بود و اختصاص به یک طبقه و گروه نداشت (و طبق تعاریف تازه، عمومی و جامع بود) نگاهی کوتاه داریم به تاریخچه، و وضعیت رو مه ها در جهان امروز که درعین حال پاسخی است به پرسشهای متعدد از نگارنده رو مک در این زمینه. رو مه ارتباط و یا «ریلیشن» در ماه ژوئن سال ۱۶۰۵ در شهر استراسبورگ آلمان آن زمان و فرانسه امروز پا به عرصه وجود نهاد. ریلیشن نخستین رو مه جهان نبوده است، ولی اولین نشریه عمومی است که اختصاص به اخبار دربار پادشاه، ت محلی و مدح این و آن نداشت، و همه گونه مطلب درباره هر را که احساس می کرد کاری کرده و یا این می توانسته کاری د ولی نکرده بود منتشر می ساخت و نشریه ای بود فروشی و با بهای معین. تاریخچه انتشار رو مه در جهان خیلی قدیمی تر از «ریلیشن» است. در زمان حکومت ژولیوس سزار (دوهزار و سال پیش) به ابتکار او رو مه ای در شهر رم منتشر می شد به نام «اکتا دیوما» که در آن در آغاز کار، تنها کارها و تصمیمات سزار درج می شد که بعدا فعالیت های سنا و ت هم بر آنها اضافه شد. این نشریه دستنویس برای مطالعه باسوادها در چند نقطه عمومی شهر و در جایی محفوظ از باد و باران نصب می شد

فهرست مطالب

نگاهی کوتاه به رو مه نگاری،به مناسبت ۴۰۰ ساله شدن نخستین رو مه چاپی جهان. ۳

چارت چاپخانه. ۱۰

کامپیوتر از ابتدا تاکنون. ۱۲

رایانه. ۱۵

نام ۱۶

تاریخچه. ۱۷

تاریخچه کامپیوتر آغاز تا امروز. ۱۹

تعریف ارتباط: ۲۴

اجزاء عناصر ارتباطات: ۲۴

نظام ارتباطی بین افراد: ۲۴

ارتباطات ارادی و غیرارادی: ۲۶

وظیفه ارتباطات: ۲۷

نوع گسترش روابط.. ۳۰

کنش یا عمل. ۳۰

تعریف مدل ارتباطی.. ۳۰

فواید مدلهای ارتباطی.. ۳۱

انواع مدلها ۳۲

انواع تقویت.. ۳۴

روشهای آموزش جرات ورزی.. ۳۶

انواع اعتبار. ۳۸

محاسن ارتباط چهره به چهره ۳۹

معایب ارتباط چهره به چهره ۴۰

ارتباطات.. ۴۱

نقش ارتباطات در روابط عمومی.. ۴۴

ارتباطات و توده ۴۴

پیام گیران به عنوان توده ۴۵

ارتباط جمعی.. ۴۵

تاریخچه روابط عمومی در ایران. ۵۶

اهمیت روابط عمومی.. ۵۷

نقش روابط عمومی در تحقق اه مصوب سازمان: ۵۹

اصول و روشهای مصاحبه. ۶۳

مقدمه. ۶۳

مصاحبه چیست؟. ۶۵

اه مصاحبه. ۶۷

مصاحبه‌کننده کیست؟. ۶۸

انواع مصاحبه. ۶۹

مصاحبه هدایت شده و مصاحبه آزاد. ۷۰

تمهیدات قبل از مصاحبه. ۷۱

مطالعه قبلی.. ۷۲

اداره مصاحبه. ۷۳

تنظیم مصاحبه. ۷۸

رفتن به محل مصاحبه. ۷۹

پرسشهای حساس.. ۷۹

خصوصیات مصاحبه کننده ۸۰

نتیجه گیری.. ۸۱

بررسیهای مفهومی.. ۹۰

بحث.. ۹۴

تعریف روابط بین الملل : گذشته و حال. ۱۰۶

کشور در بازی قدرت بین المللی.. ۱۰۷

آشنایی با وظایف فرمانداری شهرستان خمین. ۱۱۳

وظائف و مسؤولیتهای فرماندار. ۱۱۳

مردم جلب اعتماد و رضایت عمومی عدم ترک محل خدمت . ۱۱۶

منابع و ماخذ: ۱۲۱

کارآموزی رو مه نگاری و چاپ

 گزارش کارآموزی رو مه نگاری و چاپ

گزارش کار آموزی رو مه نگاری و چاپ ید کارآموزی در مورد چاپ کارورزی رو مه نگاری کاراموزی رو مه نگاری کار اموزی چاپ گاراموزی چاپخانه کار ورزی چاپ خانه