این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

پروژه گزارش کارآموزی احداث ساختمان ف ی

اصولا جهت ساختن یک ساختمان باید با زمان بندی مشخص و باتوجه به نقشه های لازم شروع بکار نمود. عموما قبل از هر چیز در ابتدا یک نقشه ساختمانی چه کوچک و چه بزرگ می بایست زمین مورد نظر را دقیقا شناسایی کرد و مقاومت آن را سنجید تا با در نظرگرفتن معیارهای استاندارد بتوان بر مبنای آن محل ستون ها و دیوارها و غیره را مشخص نمود در نقطه ای که قرار است ساختمان احداث گردد و نقشه ساختمان به مورد اجرا گذاشته شود زمین از لحاظ مقاومت کمال اهمیت را داراست زیرا یک ساختمان که روی زمین ساخته می شود زمین مورد نظر می بایستی مقاومت فشار مصالح و بارهای وارده را داشته باشد و سطح اتکائی زمین که فنداسیون ساختمان را تشکیل می دهد و فشارهای وارده بر فنداسیون و انتقال نیرو از فنداسیون به زمین تمام اینها از اصول ساختمان سازی می باشد که زمین باید در مقابل این عوامل بتواند تحمل نموده و ساختمان را س ا نگه دارد و از نشست های احتمالی آن جلوگیری به عمل آورد زمین ها درکل دارای انواع مختلفی هستند که در احداث ساختمان بر روی آنها می بایست دقت بیشتری را به ج داد از جمله زمین هایی که حتما بایستی به آنها دقت کرد تا ساختمان را روی آنها احداث نکرد زمین هایی هستند که توسط خاک ریزی و یا خاک دستی پر شده اند و یا زمین های ماسه ای و یا زمین هایی که مرغوبیت چندانی ندارند مانند زمین های رسی، البته زمین های رسی که خشک و بی آب و فشرده باشند جهت بنا گاهی مورد قبول واقع می شود.

فهرست مطالب

مقدمه : ۱

شناخت زمین مورد نظر جهت ساختمان سازی : ۲

خاک برداری : ۳

قالب بندی : ۶

اجرای فنداسیون : ۷

موارد مهم در اجرای فنداسیون ها ۸

اهمیت فنداسیون در ساختمان ف ی : ۱۰

مسلح فنداسیون ها : ۱۱

طرز قرار گرفتن بولت در فنداسیون و تراز بیس پلت : ۱۴

انواع اتصال ستون به شالوده : ۱۷

روش نصب پیچ های مهاری : ۱۷

محافظت کف ستون ها و پیچ های مهاری ( مهره و حدیده ) : ۲۲

اجزای تشکیل دهنده ی ساختمان های ف ی : ۲۳

شکل ستون ها : ۲۴

چگونگی ساخت ستون ( مقاطع مرکب ) : ۲۵

۱ . اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله : ۲۵

۲ . اتصال دو پروفیل با یک ورق سراسری روی بال ها : ۲۶

ساخت پل ها و شاه تیرها : ۲۸

اتصالات ساده تیر به ستون و شاه تیر : ۲۹

اتصال چند پل در یک محل به ستون : ۳۱

روش نصب پل ها در طبقات : ۳۲

روش های مختلف برش تیر آهن : ۳۴

مزایا و معایب ساختمان های ف ی : ۳۶

کارآموزی احداث ساختمان ف ی

 گزارش کارآموزی احداث ساختمان ف ی

گزارش کارآموزی احداث ساختمان ف ی ید کار آموزی ساختمان ف ی کاراموزی احداث ساختمان کار اموزی ساختمان کارورزی کار اموزی ساختمان