این گزارش کارآموزی بصورت word و قابل ویرایش است

پروژه کار آموزی در بهزیستی

بهزیستی عبارتست از مجموعه متشکلی از تد ر، خدمات و فعالیتها و حمایتهای غیربیمه ای که به منظور بسط رحمت ی جامعه و حفظ ارزشها و کرامات والای انسانی با تکیه بر مشارکتهای مردم و همکاریهای نزدیک سازمان ذیربط در جهت گسترش خدمات اجتماعی(حمایتی)، توانبخشی، بازپروری، پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و کمک به تامین حداقل نیازهای اساسی گروههای کم بهره اقدام می نماید.

فهرست مطالب

مقدمه
تعریف بهزیستی
چگونگی ایجاد سازمان بهزیستی
امور اجتماعی
امور توانبخشی
امور فرهنگی و پیشگیری
امور عمرانی و تجهیزات
مشارکتهای مردمی

 گزارش کارآموزی در بهزیستی


، ،