این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

پروژه کار آموزی حسابداری اداره دارایی

حقوق و دستمزد اولیه در مفهوم خدمات عمومی به مض اولین حقوق و دسمزدی است که با تخصیص مستخدم در یکی از جداول رشته های خدمات شغلی به او پرداخت می گردد باید توجه داشت که مشمول حقوق و دستمزد اولیه فقط بر مبنای اخذ یکی از مدارک تحصیلی صورت نمی گیرد بلکه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات کشوری بر مبنای تخصیصی آنان در یکی از رشته های شغلی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در ارتباط با شغل مورد تصدی نیز صورت می گیرد به این ترتیب، حقوق و دستمزد اولیه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگیرنده مفهوم وسیعتری است. هدف از مطالعه و بررسی میزان حقوق و ب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل است. حقوق و مزایای رسمی تی مستخدمین ت در قبال کار و وظایف محوله از حقوق و مزایای قانونی معینی بهره مند می گردند. براساس قانون استخدام کشوری، حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی مطابق ج ی به نام ج حقوق صورت می گیرد. مستخدمین رسمی ت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهی نیز تحت عنوان فوق العاده، هزینه یا پاداش دریافت می کنند. که این مبالغ مکمل ثابت ماهانه آنها خواهد بود.
گزارش کارآموزی اداره دارایی

فهرست مطالب

فصل اول

آشنایی با مکان کار آموزی

بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

تعریف حقوق و دستمزد

فصل دوم

حقوق و مزایای رسمی تی

نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین ت

مستخدم ت کیست؟

تعریف مستخدم ت براساس بودجه

مفهوم مستخدم ت

وم هماهنگی سازمان ها در زمینه حقوق و دستمزد با شورای مربوط

انواع مستخدمین ت

الف- مستخدم رسمی

مستخدمین رسمی آزمایشی و مستخدمین قطعی

ب: مستخدم پیمانی

حقوق و مزایای مستخدمین پیمانی

۱-۱ فوق العاده مخصوص

۲-۱ پاداش ها

رضایت از خدمت مستخدم

۳-۱- مرخص ها

الف: مرخص استحقاقی

ب) مرخصی استعلاجی

۴-۱- حقوق از کار افتادگی

ج- مستخدم ید خدمتی

د- مستخدم روزمزد

هـ. مستخدم حکمی

مفهوم طبقه بندی مشاغل

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی ت

تنظیم حقوق ماهانه براساس ج و ضریب حقوق

افزایش سالانه حقوق

فوق العاده ها و مزایای مختلف

انبار و اهمیت انبارداری

اه و وظایف انبارداری

انواع انبارها در بیمارستان ها

مراحل تهیه و تدارک دارو در بیمارستانها

کالا و لوازم مصرفی

وسایل و لوازم غیر مصرفی

وظایف انبار

وظایف مدیر انبارها

وظایف رئیس یا مقداری انبار

رسید و صدور مواد انبار

کنترل عملیات مالی و انبارداری باموجودی واقعی

۱-روش ثبت دائمی موجودی ها

۲-رسیدگی مداوم

هزینه های انبار

هزینه نگهداری کالا در انبار

حسابداری انبار و تدارکات

ورود کالا به انبار

وج کالا از انبار

مفهوم هزینه‌ی هدف

مراحل فرایند هزینه‌ی هدف

دستی به هزینه‌های هدف

محاسبه تفاوت هزینه‌های مجاز و هزینه‌های جاری

استقرار هزینه‌های هدف

چرخه عمر محصول

هزینه‌ی هدف در مقایسه با روش سنتی مدیریت هزینه

زنجیره ارزش

مبانی نظری هزینه‌ی هدف

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

کارآموزی حسابداری دارایی

 گزارش کارآموزی حسابداری اداره دارایی

گزارش کارآموزی حسابداری اداره دارایی ید کار آموزی حسابداری در اداره دارائی کاراموزی مالیات کار اموزی اداره مالیات و دارایی کارورزی اداره مالیات کار ورزی امور مالیات