گزارش کارآموزی شرکت پیستون


در این گزارشکار  ابتدا ب معرفی شرکت پیستون سازی واحد های مختلف آن پرداخته و سپس در مورد کار در واحد آزمایشگاهی اعم از متالوگرافی وآنالیز و سختی سنجی پیستون ها و... پرداخته 


کامل گزارش کارآموزی شرکت پیستون