گزارش کارآموزی شرکت شهد ایران

این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

مقدمه

محصولات تولید کارخانه

وضعیت بسته بندی                                                                         

تامین مواد اولیه

تکنولوژی تولید و بسته بندی

تعداد پرسنل

تفاوت آبمیوه

نوشابه بدون گاز

نکتار

سیستم کنترل کیفی

بررسی خط تولید کارخانه                                                                              

باسکول                                                                                                        

سیلو                                                                                                                  

پرس                                                                                                          

پاستورازاسیون                                                                                               

تغلیظ                                                                                       

سالن تتراپک                                                                                

پاکت سازی

ری اریتور                                                                        

نحوه گردش کار در انبار                                                                                

انبار گردانی                                        

روش تجزیه و تحلیل درونی                                                                          

روند فروش                                                                                                  

روند سود                                                                                                      

روند سرمایه در گردش                                                                                  

صادرات                                                                                                            

استراژی توسعه صادرات                                                                               

سهام و سرمایه                         

فروش شرکت

فروش در شرکت شهد ایران                                                                          

فروش کالا                             

فروش نسیه

پرسنل بخش واحد فروش شرکت شهد ایران                                               

نقش و ارتباط واحد فروش                                                                           

اه بخش فروش

شرکت سهامی

توزیع نیروی انسانی

مشخصات ماشین آلات تولیدی                                                                     

منبع       

و هر آنچه می بینید‌ و می شنوید حاصل دیده ها و شنیده ها و پرس و جو و سئوال های بنده بود که در طول کارآموزی از کارگران ین و تکنسین ها سئوال کرده ام . حال این مسائل ممکن است صرفاً مربوط به رشته برق نباشد.

در روزی که رفتم ابتدا موتوری که قبلاً باز شده بود بسته شد ـ  که ابتدا در محل اتصال چسب می زنند سپس پیچ ها را که مهره سرخود بود بستیم  ، در مورد دومی که پیش آمده بود یک دستگاه printer روی پاکت بود و روی پاکت تاریخ و ساعت و قیمت می زد برای تعمیر آورده شد ، این دستگاه متعلق به شرکت domino  بود ، آقای توکلی به عنوان شرکت در ایران برای تعمیر آمد که این دستگاه یک فیش سنسور داشت و سپس آن قسمتی که تاریخ می زد را باز د و با آب شستند . این دستگاه سه چراغ داشت قرمز  ( وقتی دستگاه از نظر مداری مشکل داشته باشد) و زرد ( وقتی جوهر آن کم باشد ) و سبز  ( در ح عادی روشن است) . برای تست چراغ ها برنامه a nce serviceرا که وقتی دو دگمه service   و o   سبز رنگ با هم فشار داده شود حاصل می شود و سپس قرمز آن را که maigre+بود وارد کرده و از دکمه های جهت نما استفاده می کنیم.

در روز بعد ابتدا تلفنی را باز کردیم ، تلفن بوق داشت و از آن فهمیدیم که برق درست است و سیمی که از پریز تلفن به تلفن می رفت را دست زدیم و سپس دیدیم که وقتی به جایی زنگ می زنیم صدای ما را نمی شنوند ولی ما صدای آنها را می شنویم ، سپس گوشی درست بود دهنی اب بود سپس دیدیم از سیم فنری مانندی که از تلفن به دهنی و گوشی می رفت چهار سیم خارج شده و دو سیم به دهنی و دو سیم دیگر به گوشی رفته اند، سپس به دو سر سیم اهم متر وصل کردیم تا ببینیم که سیم ها قطعی دارند یا خیر و دیدیم که ندارند سپس یک دهنی دیگر آوردیم اگر وقتی در دهنی فوت کنیم و از گوشی بشنویم یعنی دهنی ما درست است. ما دهنی دیگری را گذاشتیم و دیدیم درست است. موقع آزمایش دیدیم کار نمی کند سیم را تکان دادیم و کار کرد سپس متوجه شدیم یکی از چهار سیمی که به گوشی و دهنی می رفت زدگی داشت و در نتیجه جریان در محل اتصال سیم ها می چرخد و صدا را منتقل نمی کند.

حال دو روز بعد رفتم پیش سیم پیچ ـ در مورد سیم پیچی ما یک گام سیم پیچی داریم  گام سیم پیچی فاصله دو کلاف است . کلاف مجموعه ای از سیم ها را گویند. گام سیم بندی یعنی فاصله بین جایی که سیم بیرون آمده و سپس داخل شیار موتور رفته است را گویند . از موتور 6 سر بیرون می آید 3 تا wوvوu   و 3 تا z وy وx  فرقی نمی کند فازهایt  وsوr  را به

w وv وu بدهیم یا به zوyوx  فقط تنها فرقش این است که اگر مثلاً بهz وy  وx بدهیم دورش 2800 دور بر دقیقه و اگر به w – v – u  بدهیم 1400 دور بر دقیقه می چرخد.  uو x  وv وy  و wو z  به هم راه می دهند . چون دو سر سه بوبین هستند و اگر شش بوبین داشتیم بوبین های دیگر به این سه بوبین به طور موازی و یا سری وصل می شوند . وقتی سیم پیچ برقدار شد انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی مغناطیسی شده و سپس رتر را که در داخل سیم پیچ قرار دارد می چرخاند و رتر هم پروانه را که به یک سر آن متصل است می چرخاند و آن را خنک می کند می چرخاند و هم پمپ و …را در سر دیگرش می چرخاند. دور موتورها معمولاً 960 (760) ـ 1400 (1500) ـ 2800 (3000) دور بر دقیقه است. اتصال کلاف ها می تواند سر به سر باشد و نوع سیم پیچی می تواند متحدالمرکز باشد. در موتورهای آسنکرون شیارهای روی رتر مورب است ولی در سنکرون یا شیاری نیست و اگر هم باشد صاف است ، بعد از اتمام سیم پیچی دور آن لاک می زنند که هم آن را محکم می کند و هم برای آن عایقی باشد. دستگاهی هم برای محکم سیم پیچ ها است که موتور را در داخل آن گذاشته و سپس آن را می بندند تا سیم ها محکم شود.

و هر آنچه می بینید‌ و می شنوید حاصل دیده ها و شنیده ها و پرس و جو و سئوال های بنده بود که در طول کارآموزی از کارگران ین و تکنسین ها سئوال کرده ام . حال این مسائل ممکن است صرفاً مربوط به رشته برق نباشد.

در روزی که رفتم ابتدا موتوری که قبلاً باز شده بود بسته شد ـ  که ابتدا در محل اتصال چسب می زنند سپس پیچ ها را که مهره سرخود بود بستیم  ، در مورد دومی که پیش آمده بود یک دستگاه printer روی پاکت بود و روی پاکت تاریخ و ساعت و قیمت می زد برای تعمیر آورده شد ، این دستگاه متعلق به شرکت domino  بود ، آقای توکلی به عنوان شرکت در ایران برای تعمیر آمد که این دستگاه یک فیش سنسور داشت و سپس آن قسمتی که تاریخ می زد را باز د و با آب شستند . این دستگاه سه چراغ داشت قرمز  ( وقتی دستگاه از نظر مداری مشکل داشته باشد) و زرد ( وقتی جوهر آن کم باشد ) و سبز  ( در ح عادی روشن است) . برای تست چراغ ها برنامه a nce serviceرا که وقتی دو دگمه service   و o   سبز رنگ با هم فشار داده شود حاصل می شود و سپس قرمز آن را که maigre+بود وارد کرده و از دکمه های جهت نما استفاده می کنیم.

در روز بعد ابتدا تلفنی را باز کردیم ، تلفن بوق داشت و از آن فهمیدیم که برق درست است و سیمی که از پریز تلفن به تلفن می رفت را دست زدیم و سپس دیدیم که وقتی به جایی زنگ می زنیم صدای ما را نمی شنوند ولی ما صدای آنها را می شنویم ، سپس گوشی درست بود دهنی اب بود سپس دیدیم از سیم فنری مانندی که از تلفن به دهنی و گوشی می رفت چهار سیم خارج شده و دو سیم به دهنی و دو سیم دیگر به گوشی رفته اند، سپس به دو سر سیم اهم متر وصل کردیم تا ببینیم که سیم ها قطعی دارند یا خیر و دیدیم که ندارند سپس یک دهنی دیگر آوردیم اگر وقتی در دهنی فوت کنیم و از گوشی بشنویم یعنی دهنی ما درست است. ما دهنی دیگری را گذاشتیم و دیدیم درست است. موقع آزمایش دیدیم کار نمی کند سیم را تکان دادیم و کار کرد سپس متوجه شدیم یکی از چهار سیمی که به گوشی و دهنی می رفت زدگی داشت و در نتیجه جریان در محل اتصال سیم ها می چرخد و صدا را منتقل نمی کند.

حال دو روز بعد رفتم پیش سیم پیچ ـ در مورد سیم پیچی ما یک گام سیم پیچی داریم  گام سیم پیچی فاصله دو کلاف است . کلاف مجموعه ای از سیم ها را گویند. گام سیم بندی یعنی فاصله بین جایی که سیم بیرون آمده و سپس داخل شیار موتور رفته است را گویند . از موتور 6 سر بیرون می آید 3 تا wوvوu   و 3 تا z وy وx  فرقی نمی کند فازهایt  وsوr  را به

w وv وu بدهیم یا به zوyوx  فقط تنها فرقش این است که اگر مثلاً بهz وy  وx بدهیم دورش 2800 دور بر دقیقه و اگر به w – v – u  بدهیم 1400 دور بر دقیقه می چرخد.  uو x  وv وy  و wو z  به هم راه می دهند . چون دو سر سه بوبین هستند و اگر شش بوبین داشتیم بوبین های دیگر به این سه بوبین به طور موازی و یا سری وصل می شوند . وقتی سیم پیچ برقدار شد انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی مغناطیسی شده و سپس رتر را که در داخل سیم پیچ قرار دارد می چرخاند و رتر هم پروانه را که به یک سر آن متصل است می چرخاند و آن را خنک می کند می چرخاند و هم پمپ و …را در سر دیگرش می چرخاند. دور موتورها معمولاً 960 (760) ـ 1400 (1500) ـ 2800 (3000) دور بر دقیقه است. اتصال کلاف ها می تواند سر به سر باشد و نوع سیم پیچی می تواند متحدالمرکز باشد. در موتورهای آسنکرون شیارهای روی رتر مورب است ولی در سنکرون یا شیاری نیست و اگر هم باشد صاف است ، بعد از اتمام سیم پیچی دور آن لاک می زنند که هم آن را محکم می کند و هم برای آن عایقی باشد. دستگاهی هم برای محکم سیم پیچ ها است که موتور را در داخل آن گذاشته و سپس آن را می بندند تا سیم ها محکم شود.


کامل گزارش کارآموزی شرکت شهد ایران